De loonstrook is verplicht

Salarisverwerker

We staan ​​dus voor de vraag: wat zijn de vereisten voor loonadministratie? Welke details en informatie moet het bevatten?

Verplichte gegevens op de loonstrook

In de eerste stap moet op de loonstrook het totale brutoloon staan. Dit is nodig omdat, zoals gezegd, de salarisadministratie de samenstelling van het salaris of de lonen moet laten zien. Er moet ook informatie worden verstrekt over het soort en het bedrag van de toeslagen of vergoedingen en het type en het bedrag van de aftrekposten. Dit alles is wettelijk verplicht.

Opmerking: Het totale brutobedrag kan voordelen in natura omvatten, bijvoorbeeld voordelen in natura of bijdragen aan bedrijfspensioenregelingen en voordelen voor kapitaalopbouw. Die moeten dan natuurlijk ook op de loonlijst staan.

Als werknemers met een deel van hun werktijd een waardetegoed kunnen sparen, is dit op dit moment nog geen looninstroom. De aan het waardetegoed toegevoegde werktijd moet op het loonstrookje staan ​​zodat de uitbetalingswaarden kunnen worden getraceerd.

Het overeenkomstige bedrag mag echter niet worden meegerekend in het bruto belasting- en premiebedrag.

Belastingen en sociale lasten

Voor de loon- en salarisadministratie zijn twee brutobedragen vereist: het bruto sociale zekerheidsbedrag en het bruto belastingbedrag.

Belastingen worden berekend over het bruto belastingbedrag. De berekende aftrekwaarden moeten afzonderlijk worden vermeld: loonbelasting, solidariteitstoeslag en eventueel kerkbelasting
De sociale bijdragen worden proportioneel berekend op basis van het bruto sociale zekerheidsbedrag.

De werknemersbijdragen moeten hier vermeld staan: voor ziektekostenverzekering, pensioenverzekering, langdurige zorgverzekering (eventueel met premietoeslag voor kinderlozen) en werkloosheidsverzekering Uit deze inhoudingen vloeit het nettoloon of het nettoloon voort.

De arbeidstijd als zodanig hoeft niet op de aangifte te staan, ook al is die er gedeeltelijk uit af te leiden (bv. Uit overwerktoeslagen of, in het geval van uurloon, uit het loonpeil). Van het nettoloon tot het uitbetaalde bedrag Het nettoloon of salaris komt niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat aan de werknemer wordt betaald.

Afhankelijk van het individuele geval moet de loonstrook rekening houden met en extra aftrekbare bedragen tonen:

  • Vooruitbetalingen (waarop al een claim was en die vooraf zijn gedaan) • Voorschotten (waar de werknemer nog geen recht op had als deze in de betreffende maand werden uitbetaald
  • Salariscomponenten die worden uitbetaald aan schuldeisers als gevolg van loonbeslag
  • Aflossingstermijnen (als er een werkgeverslening is verstrekt) Pas dan staat het uit te betalen bedrag vast.

Lastig voor de ondernemer

Zoveel werk omdat je best wel tevreden bent met je personeel. Bijna dus niet te doen voor een kleine ondernemer, en daarom is het verstandig om een professionele salarisverwerker te nemen, die al het werk uit handen neemt.

De loonstrook is verplicht
Schuiven naar boven